Τεχνικές προδιαγραφές για Αναρτημένες Ανακοινώσεις

  • Η ανάρτηση των Ανακοινώσεων πραγματοποιείτα την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 στις 13.30-16.00.
  • Οι διαστάσεις των Αναρτημένων Ανακοινώσεων θα πρέπει να είναι ύψους 1,50μ. (μέγιστο ύψος 1.70μ) και πλάτους 0,80 μ. Τα poster panels θα έχουν αρίθμηση.
  • Η αποψίλωση των Ανακοινώσεων (posters) είναι την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 14.30-16.00.
  • Οι συγγραφείς που θα παρουσιάσουν τις Ανακοινώσεις (Posters) θα είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση και την αποξήλωση τους. Η Γραμματεία Οργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για όσες Ανακοινώσεις (Posters) τυχόν παραμείνουν στο Συνεδριακό χώρο μετά το πέρας της καθορισμένης ώρας αποξήλωσης.
back to top